นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑. นิกายเถรวาท หรือ หินยาน เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด ยึดถือพระธรรมวินัยเดิมอย่างเคร่งครัด นับถือมากในไทย พม่า เขมร ลาว ศรีลังกา [ รายละเอียด ] ๒. นิกายมหายาน ภิกษุบางรูปไม่เห็นด อ่านเพิ่ม →

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี พิธี คือ แบบอย่าง แบบแผน หรือรูปแบบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรียกว่า ศาสนพิธี ความจริงเรื่อง ศาสนพิธี เป็นเรื่องที่มีด้วยกันทุกศาสนา และเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ อ่านเพิ่ม →