ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี พิธี คือ แบบอย่าง แบบแผน หรือรูปแบบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรียกว่า ศาสนพิธี ความจริงเรื่อง ศาสนพิธี เป็นเรื่องที่มีด้วยกันทุกศาสนา และเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ อ่านเพิ่ม →

ประวัติความเป็นมา

Test2

   พุทธศาสนาอุบัติขึ้นในขณะที่ศาสนาดั้งเดิมคือกำลังเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะรวามทั้งพระราชบิดา พระราชมารดาและพระประยูรญาติทั้งหลายต่างก็นับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้น และยังมีศาสนาหนึ่งที่เกิดร่วมสมัยของพุทธศาสนา คือ ศาสนาเชน แต่ในพุทธประวัติ อ่านเพิ่ม →