นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑. นิกายเถรวาท หรือ หินยาน เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด ยึดถือพระธรรมวินัยเดิมอย่างเคร่งครัด นับถือมากในไทย พม่า เขมร ลาว ศรีลังกา [ รายละเอียด ] ๒. นิกายมหายาน ภิกษุบางรูปไม่เห็นด อ่านเพิ่ม →

พระพุทธศาสนามีความหมายของคำว่าอย่างไร

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา ความหมายของคำว่า ศาสนา คำว่า “ศาสนา” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สาสนํ” ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า “สาสนํ” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “คำสั่งสอน” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Religion” ซึ่งมีศัพท์เดิมม อ่านเพิ่ม →

ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุง และแก้ไขสังคมอินเดียในยุคนั้นให้ดีขึ้น จากการกดขี่ของพราหมณ์ จากการเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการถือวรรณะจัด จากการนิยมบวงสรวงบูชายัญด้วยสัตว์เป็นจำนวนมาก จากการกดขี่สตรี พุท อ่านเพิ่ม →