นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑. นิกายเถรวาท หรือ หินยาน เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด ยึดถือพระธรรมวินัยเดิมอย่างเคร่งครัด นับถือมากในไทย พม่า เขมร ลาว ศรีลังกา [ รายละเอียด ] ๒. นิกายมหายาน ภิกษุบางรูปไม่เห็นด อ่านเพิ่ม →