คำสอนของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

คำสอนของพระพุทธศาสนา ลักษณะของศาสนาพุทธคือศาสนาของการวิเคราะห์นั่นคือความชำนาญในการวิเคราะห์ความจริงและความจริงเป็นเลิศเนื่องจากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยามีรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เป็นการวิเคราะห์ธรรมะในรูปแบบที่ละเอียดรอบคอบและกลมกลืนกันเป็นระบบทึบ ถ้ อ่านเพิ่ม →

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน ได้แก่ 1. ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยากทั้งร่างกายและจิตใจ 1.1 สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ประจำ ได้แก่ เกิด แก่ เ อ่านเพิ่ม →

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ คือ องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม รูป คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ – ธาตุดิน(ส่วนของร่างกายที่เป็นของแข็ง เช่น เนื้อ กระดูก ผม) – ธาตุน้ำ (ส่วนที่เป็นของเหลวของร่างกาย) เช่น เลือด อ่านเพิ่ม →