นิกาย พิธกรรม และสัญลักษณ์

ธรรมจักร

นิกาย ในพระพุทธศาสนามีนิกายแบ่งย่อยออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ซึ่งเกิดจากการตีความพุทธพจน์แตกต่างกันตั้งแต่ครั้งปฐมสังคายนา คือ 1. นิกายเถรวาท หรือหินยาน เป็นนิกายดั้งเดิม ยึดถือหลักพระธรรมวินัยตามที่พระมหากัสสปเถระ เป็นต้น ได้สังคายนาไว้เมื่อพุทธปรินิพพานไ อ่านเพิ่ม →

หลักธรรม

มาฆบูชา

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมคำสอนมากมายและละเอียดทุกแง่ทุกมุม จึงขอสรุปหลักธรรมเฉพาะที่นับว่าสำคัญจริงๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1. โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความสำคัญ ดังนี้ – ให้เว้นจากความชั่วทั้งหมด – ให้สร้างความดีสม่ำเสมอ – ให้ชำระจิตให้บริ อ่านเพิ่ม →

คัมภีร์

พระไตรปิฎก

คัมภีร์ศาสนาพุทธ เรียกว่า “พระไตรปิฎก” แปลว่า 3 คัมภีร์ คำว่าปิฎก แปลว่า ตะกร้าหรือกระจาด ปิฎกทั้ง 3 แบ่งออกได้เป็น 1. วินัยปิฎก คัมภีร์ว่าด้วย วินัย คือศีลของพระภิกษุ ภิกษุณี มีรายละเอียดในการบัญญัติแต่ละครั้งมาก นอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี อ่านเพิ่ม →