พระประจำวัน

พระประจำวัน

พระประจำวัน เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่๔ โดยรัชกาลที่๔ ท่านเป็นห่วงประชาชนที่งมงายในโหราศาสตร์ แต่ครั้นจะไปเปลี่ยนชาวบ้านก็จะยาก ท่านเลยคิดขึ้นมาว่า กระนั้นเลย เค้าจะเชื่อก็เชื่อไป แต่เราต้องหาอุบายให้คนเข้าวัด มาศึกษาธรรม ท่านเลยคิดค้น ปางของพระพุทธรูป อ่านเพิ่ม →

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน ได้แก่ 1. ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยากทั้งร่างกายและจิตใจ 1.1 สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ประจำ ได้แก่ เกิด แก่ เ อ่านเพิ่ม →

การวิเคราะห์ข้อธรรมในพระพุทธศาสนา

การวิเคราะห์ข้อธรรมในพระพุทธศาสนา

ผู้ใดสนใจคงได้ศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อธรรมในพระพุทธศาสนามาแล้วไม่มากก็น้อย จนพอจะสังเกตได้ว่า เมื่อกล่าวถึงธรรมะข้อใดในพระพุทธศาสนา ก็มักจะไม่กล่าวลอยๆ แต่จะต้องมีจำนวนเลขกำกับแสดงการวิเคราะห์หรือการจำแนกธรรมด้วยเสมอ เช่น อริยสัจ 4, มรรค 8, ศีล 5 อ่านเพิ่ม →