“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากเปิดงานวันที่ ๓ สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พระสงฆ์นานาชาติ ๒๐๐ รูป ร่วมกันเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก จากสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังมกุฏ พันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง จ อ่านเพิ่ม →

องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ กุมภาพันธ์ 24, 2018

องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ ๑. ศาสนธรรม คำสอนที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มี ธรรม,วินัย เป็นต้น ๒. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจ้า…อนุพุทธะ(ผู้ตรัสรู้ตาม) ที่เป็นพระอริยสาวก…และท่านอื่น ๆ ที่เป็น สหธรรมิก ๕, พุทธบริษัท ๔…ฯ ๓. ศาสนวัตถุ วัดวาอาราม อ่านเพิ่ม →

พระมหาโมคคัลลานะ

อัครสาวกถูกประทุษร้าย การที่พระพุทธองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงมั่นคง ในมัธยมประเทศ (ภาคกลางชมพูทวีป) และแพร่หลายไปในที่ต่างๆอย่างรวดเร็วนั้น ก็ด้วยการร่วมกำลังกันเผย แพร่ของพุทธบริษัทที่สำคัญคือ พระสงฆ์ พุทธสาวก และบรรดาพระสงฆ์สาวกนั้น ที่สำคัญที่ อ่านเพิ่ม →