พุทธศาสนามีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างไร

พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในประเทศอินเดีย ประมาณ ๒,๖๐๐ กว่าปีมาแล้ว เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นที่รู้จักกันในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์รวบรวมไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “พระไตรปิฎก” ซึ่งตามศัพ อ่านเพิ่ม →

“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากเปิดงานวันที่ ๓ สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พระสงฆ์นานาชาติ ๒๐๐ รูป ร่วมกันเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก จากสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังมกุฏ พันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง จ อ่านเพิ่ม →

องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ กุมภาพันธ์ 24, 2018

องค์ประกอบพุทธศาสนา หลัก ๆ มี ๔ อย่าง คือ ๑. ศาสนธรรม คำสอนที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มี ธรรม,วินัย เป็นต้น ๒. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจ้า…อนุพุทธะ(ผู้ตรัสรู้ตาม) ที่เป็นพระอริยสาวก…และท่านอื่น ๆ ที่เป็น สหธรรมิก ๕, พุทธบริษัท ๔…ฯ ๓. ศาสนวัตถุ วัดวาอาราม อ่านเพิ่ม →