บุญคืออะไร และบาปคืออะไร

ถาม บุญคืออะไร และบาปคืออะไรครับ สุ. ถ้าเป็นบาป ก็เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดีงาม บุญก็คือสภาพธรรมที่ดีงาม ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้โดยไม่ศึกษา เราก็จะตัดสินด้วยตัวของเราเองซึ่งผิดๆ ถูกๆ ใช่ไหมคะ ว่าตอนนี้บุญล่ะ ตอนนั้นบาปล่ะ แต่ความจริงธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก เ อ่านเพิ่ม →

โอวาทปาฏิโมกข์หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา

โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ประทานแก่ที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป ใน วันมาฆบูชา เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งหลาย นับป็นวันสำคัญที่ประกอบด้วย “อง อ่านเพิ่ม →

ความหมายของพระไตรปิฎก

ความหมายของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก แปลว่า ๓ คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นคำๆ ว่า พระ + ไตร + ปิฏก คำว่า “พระ” เป็นคำแสดงความเคารพหรือยกย่อง คำว่า “ไตร” แปลว่า สาม คำว่า “ปิฏก” แปลได้ ๒ อย่าง คือ แปลว่า คัมภีร์ หรือแปลว่า กระจ อ่านเพิ่ม →