หลักธรรม

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมคำสอนมากมายและละเอียดทุกแง่ทุกมุม จึงขอสรุปหลักธรรมเฉพาะที่นับว่าสำคัญจริงๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • 1. โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความสำคัญ ดังนี้
  – ให้เว้นจากความชั่วทั้งหมด
  – ให้สร้างความดีสม่ำเสมอ
  – ให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์
 • 2. อริยสัจ 4 คือ ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
  – ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ทั้งสิ้น
  – สมุทัย เหตุให้เิกิดทุกข์
  – นิโรธ ความดับทุกข์
  – มรรค ทางให้ถึงความดับทุกข์
 • 3. ปฏิจจสมุปบาท ปัจจัยแห่งกันและกัน มี 12 องค์ประกอบ ดังนี้
  – อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
  – สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
  – วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
  – นามรูป เป็นปัจจัยให่เกิดสฬายตนะ
  – สฬายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
  – ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
  – เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา
  – ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
  – อุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิดภพ
  – ภพ เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ
  – ชาติ เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ โกสะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส
  – ชรามรณะ
 • 4. นิพพาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ นิพพาน หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเลส ถ้ากิเลสดับสนิทในขณะมีชีวิตอยู่ เรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน แต่ท่านที่ดับกิเลสสิ้นลม เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน
 • 5. ไตรลักษณ์ แปลว่า ลักษณะ 3 หมายถึง กฎธรรมชาติของสรรพสิ่ง กฎนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สามัญลักษณะ คือ เป็นลักษณะทั่วไป” มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้
  –  อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง คือ ไม่คงที่ ไม่ถาวร ไม่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  – ทุกขตา ความเป็นทุกข์ เพราะมีความเปลี่ยนแปลงจึงทนได้ยาก ทำให้เกิดทุกข์
  –  อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน คือบังคับไม่ให้ ไม่อยู่ในอำนาจ เป็นสิ่งสมมติ ไม่ใช่ของตนแท้จริง