ศาสดา

ประสูตร

พระพุทธเจ้าทรงถือกำเนิดจากพระเจ้าสุทโธทนะเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ และพระนางเจ้ามายา โดยทรงประสูติในวันศุกร์ เพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน 6 ราวเดือนพฤษภาคม) ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เวลาสาย ใกล้เที่ยง และประสูติที่สวนลุมพินีวัน พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ มาฉันโภชนาหาร พราหมณ์ได้ถวายคำพยากรณ์เป็น 2 นัย คือ ถ้าพระกุมารทรงอยู่ครองเพศฆราวาสจักได้เป็นพระจักรพรรดิยิ่งใหญ่ในโลก และถ้าพระราชโอรสออกผนวชจักได้เป็นพระศาสดาเอกของโลก หลังจากนั้นพราหมณ์ทั้งหลายได้ร่วมกันถวายพระนามพระกุมารว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า ผู้ต้องการความสำเร็จ
เมื่อพระกุมารเจริญวัย มีพระชนมายุได้ 16 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา หลังจากอภิเษกสมรสได้ 13 พรรษา พระนางยโสธรามีครรภ์และประสูติพระโอรสทรงพระนามว่า “ราหุล” เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 29 พรรษา

ออกบวช
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาในคืนที่พระโอรสประสูติ ทรงแสวงหาโมกขธรรม โดยการศึกษาในสำนักดาบส แต่ก็ไม่พบหนทางในการดับทุกข์ จึงออกจากสำนักดาบส แล้วจึงเริ่มบำเพ็ญทุกรกิริยา จนร่างกายซูบผอม ก็ทรงเลิก เนื่องจากไม่ใช่หนทางในการตรัสรู้ จึงทรงใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิต จนในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก็ตรัสรู้ เป็นองค์พระพุทธเจ้า ภายหลังที่เสด็จออกบรรพชา และทรงทำความพากเพียรพยายามมาตลอดเวลา 6 ปี มีพระชนม์ 35 พรรษา

ลูกมาร หลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ทรงเผยแผ่ศาสนา โปรดประชาชน พระประยูรญาติ แสดงธรรมโปรดพระสงฆ์ และทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด 45 พรรษา พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา